signatur-bolig-2

Eindommen fra A til Å

Oppdragsnummer
912205024

Ansvarlig megler
Navn: Tonje Adolphson, telefon 936 50 781 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Dronning Eufemias gt 30, 0021 Oslo Org.nr.: 910 968 955

Kontaktperson
Navn: Mats Lindblad, telefon 975 02 790 Tittel: Eiendomsmeglerfullmektig

Selger/Utbygger
Navn: Signatur bolig T67 AS Adresse: Tjuvholmen Allè 3, 0252 OSLO Org.nr.: 922 692 882

Selger er ikke hjemmelshaver til bnr 214, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

Generelt om prosjektet
Boligprosjektet Tåsenveien 60 og 67 vil bestå av 6 nye familievennlige boliger med høy standard. Boligene har en moderne arkitektur med klassiske former for å ivareta områdets egenart. De vil ha gjennomtenkte planløsninger som legger vekt på gode rom for fellesskapet og for egentid. Prosjektet fordeles på 3 eneboliger i rekke i Tåsenveien 60 og en 3-mannsbolig i Tåsenveien 67. Et attraktivt område på Tåsen med umiddelbar nærhet til servicetilbud og offentlig kommunikasjon.

Eiendommen
Prosjektet skal oppføres med 3 boliger på eiendommen gnr 53, bnr 198 og 3 boliger på gnr 53 bnr 214 i Oslo kommune.

Arealet på tomtene er 887 kvm for Tåsenveien 60 (bnr 198). Dette er etter at arealet på 61 kvm som er regulert til sykkelsti er fratrukket. For Tåsenveien 67 (bnr 214) er arealet 964 kvm. Tomtene skal seksjoneres og hver seksjon i eierseksjonssameiet vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Adresse
Tåsenveien 60, 62 og 64 og 67 a, b og c. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Eierforhold
Selveier

Boligtype
Rekkehus

Tomtetype
Eiet tomt

Adkomst
Eiendommene ligger i et veletablert, barnevennlig og attraktivt boligområde på Tåsen/Berg i Oslo, med nærhet til byen, så vel som til marka. Boligene ligger et stenkast unna busstopp i Tåsenveien og det er ca 1 minutts gange til Tåsen T-banestasjon. Det er kort vei til rekreasjon og turmuligheter sommer som vinter i Nordmarka, hhv fra Sognsvann, Havnajordet eller Maridalen. Bading kan man utøve i Sognsvann eller på Stilla ved Frysjadammen. For øvrig er det flere friarealer i området. Kort vei unna ligger Voldsløkka fritidsanlegg med bla. fotballbaner, sandvolleyballbaner, skøytebaner, joggestier m.m. På Bakkehaugen, et stenkast unna, finner man Godalsparken med bla. akebakke. Ved Berg stasjon ligger Berg tennisklubb med tennisbaner og klubbhus, og ved Tåsen IL ligger nok et tennisanlegg. Det er gangavstand til Ullevål stadion som har mer enn bare fotball. I handlegaten der, og i selve anlegget, finner du både butikker, vinmonopol og helsetorg. Videre er det kort vei til idylliske Damplassen med populære Åpent Bakeri, pizza-serveringssted, små koselige butikker, frisør og søndagsåpen delikatesseforretning. Nærbutikken "Matkroken" i umiddelbar nærhet, og Tåsen Senter med legekontor, matbutikk, bokhandel, parfymeri, apotek m.m. ligger 1 minutt unna. Tåsen taxiholdeplass ligger ved Tåsen senter. Her går også flybussen fra. Fra området er det også fin sykkelavstand til Storo, Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Forskningsparken, Universitetet på Blindern, Nydalen; Domus Atletica og Idrettshøyskolen m.m.

Innhold og standard
Prosjektet vil bestå av 6 nye familievennlige boliger med høy standard. Boligene har en moderne arkitektur med klassiske former for å ivareta områdets egenart. De vil ha gjennomtenkte planløsninger som legger vekt på gode rom for fellesskapet og for egentid. Prosjektet fordeles på 3 boliger i Tåsenveien 60 og en 3 boliger i Tåsenveien 67. Et attraktivt område på Tåsen med umiddelbar nærhet til servicetilbud og offentlig kommunikasjon. Med Tåsen får en det beste fra to verdener, nærheten til alt hva en levende by kan tilby samtidig bo i et idyllisk område med nærhet til marka.

Kort oppsummert:
- 6 boliger med et arkitektonisk fremhev.
- 3 etasjer med svært gode planløsninger
- Gjennomgående høy standard
- Kjøkken fra Expo Nova med integrerte hvitevarer
- Delikate bak med baderomsinnreding fra Montana
- Lyspakke fra Expo Nova
- Vannbåren gulvvarme - Garasje
- Luftige og grønne omgivelser
- 3-4 soverom
- Skoler, barnehager, idrettspark og Nordmarka i umiddelbar nærhet

Utomhus/infrastruktur
Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boligene blir. Dette planlegges lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommene vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkeringsplasser, boder og sykkelparkering
Det er garasje i hver bolig med èn til to biloppstillingsplasser. For boliger med èn biloppstillingsplass i garasje vil boligen i tillegg ha en utvendig biloppstillingsplass.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg, såfremt det er tilstrekkelig kapasitet til dette.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles) stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Sameiene
Hver tomt vil bli seksjonert og bestå av tre boligseksjoner. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Vedtekter
Det er ikke utarbeidet utkast til vedtekter for sameiene.

Eiendommens faste, løpende kostnader
1) Felleskostnader
Det er ikke lagt opp til fellesutgifter for sameiene. Dette blir opp til sameiet å eventuelt etablere dette dersom det er ønskelig.

Kjøper må påregne kostnader til:
- TV og internett
- Bygg- og innboforsikring
- Andre normale vedlikeholds- og driftsutgifter

Det er ikke innhentet kostnadsoverslag på ovennevnte. Kommunale avgifter ligger historisk i størrelse omfang +/- kr 15 000,- pr. husstand pr. år. Utover dette vil privat forbruk varierer ut ifra eget forbruk.

2) Kommunale avgifter
Kjøper betaler selv kommunale avgifter, herunder vann, avløp og renovasjon. For 2020 gjelder følgende satser: Vann og avløp betales med kr 38,79 pr m3. Forbruk vil bli stipulert det første året og gebyr betales som en akonto innbetaling. Faktisk forbruk og kostnad avregnes etter vannmåleravlesning. I tillegg betales abonnementsgebyr med kr 488,75 pr år. Renovasjon betales etter de til enhver tid gjeldene satser basert på forbruk og tømmefrekvens. Sameiet vil kunne beslutte fellesløsninger. Basert på standardløsning med 140 l og tømming en gang i uken er kostnad anslått til ca kr 5 127,- pr år pr seksjon.

Det tas forbehold om endring av prisene.

3) Info eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes når prosjektet får igansettingstillatelse. Eiendomsskatten er p.t. på 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Beregningsgrunnlaget finnes her: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/hvor-mye-skal- du-betale-i-eiendomsskatt/

Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2.-3. kvartal 2022, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.04.2021. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Utleie
Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Forsikring
Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Heftelser/tinglyste bestemmelser
Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er:

Gnr 53 bnr 198:
13.10.1938 - Dokumentnr: 12349 - Bestemmelse om veg, vann og kloakkledning Bestemmelse om gjerde; tomten skal til alle sider inngjerdes med stakitt eller annet Eiendommen må ikke beplantes slik at det utsikten for naboen stenges.

14.06.1954 - Dokumentnr: 7721 - Erklæring/avtale om vann- og kloakkledning på eiendommen. Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglementet

06.07.1959 - Dokumentnr: 8073 - Erklæring/avtale Bestemmelse om benyttelse i tidligere bebyggelse.

Oslo kommune skal ha tinglyst rett for å utføre nødvendig drift og vedlikehold i veiskråningen. Det er ingen heftelser tinglyst på gnr 53 bnr 214

Forholdet til endelige offentlige planer og rammetillatelse
Eiendommene er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015. Eiendommen er regulert til Byggeområde for boliger gjennom Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) S-4220, vedtatt 15.03.2006, revidert 12.06.2013, og 17.03.2015.

Rammetillatelse for både Tåsen veien 60 og 67 er mottatt datert hht 28.09.20 og 31.08.20. Den endelige klagefristen for Tåsenveien 60 er ikke utløpt ved utarbeidelse av prospektet, og det tas forbehold for stadfestelse av rammetillatelsen for dette prosjektet. Kopi av rammetillatelsene og informasjon rundt dette kan fås ved henvendelse til megler. Rammetillatelsene gjelder riving og oppføring av 3 rekkehusboliger og støyskjerm på begge eiendommene. Det skal opparbeides sykkelfelt og fortau langs begge sider av Tåsenveien.

Skolekrets
Berg skole og Tåsen skole. Ta kontakt med skolekontoret i kommunen for nærmere informasjon.

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan
Boligene selges til prisantydning og mulighet for budrunde. Se vedlagte prisliste for prisantydning.

Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi. Tomteverdi for Tåsenveien 60 er beregnet til kr 11 000 000,- og for Tåsenveien 67 er denne beregnet til kr 13 850 000. Dette utgjør dokumentavgiftgrunnlag pr BRA på kr 18 048,- for T60 og kr 27 104 for T67. Se prisliste for eksakt beløp for dokumentavgift pr bolig. Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,- Tinglysingsgebyr per panterettsdokument kr 757,- Oppstartskapital til sameiet 3x mnd felleskostnader. Beløpet kan bli fakturert av forretningsfører. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.

Betalingsplan
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)
Meglers vederlag er avtalt til 1,25 % av kjøpesummen per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 1 500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Energimerking
Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Selgers forbehold
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

  • Etter selgers oppfattelse, en tilfredsstillende avtale for entreprise
  • offentlige tillatelser for byggearbeidene i samsvar med søknad, for T60 gjelder det
  • rammetillatelse og igangsettingstillatelse. For T67 gjelder det igangsettingstillatelse.
  • at det inngås 3 kjøpekontrakter i prosjektet
  • Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.04.21.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiene.

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste
2) Romskjema datert 08.12.2020
3) Leveransebeskrivelse datert 21.12.2020
4) Plantegning datert 21.12.2020
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 30.11.2020
6) Situasjonsplan datert 19.12.2019 for Tåsenveien 60 og 08.07.2020 for Tåsenveien 67.
7) Utomhusplan T60 datert 30.11.20 /T67 datert 19.12.19
8) Salgsprospekt datert 21.12.2020
9) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
10) Arealopplysninger (fås ved henvendelse til megler)
11) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler)

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert dato: 21.12.20

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Bebyggelsens arealer
Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder og garasjeareal, samt P-ROM som er BRA fratrukket garasjeareal, boder/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av entreprenør til eget tilvalgsmøte. Priser på tilvalg kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Finansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.