signatur-bolig-2

Leveransebeskrivelse

GRUNNARBEIDER OG UTOMHUS

Tomten leveres maskinplanert med stedlige masser, matjord og ferdigplen. Det som på situasjonskartet er vist som vei- og gangarealer leveres med gårdssingel.

Eksisterende trær og busker i tomtens ytterkant forsøkes beholdt. Den enkelte hageparsell beplantes med hekk iht utomhusplan.

Overvann og vann fra takrenner dreneres til terreng i åpen fordrøyning og/eller off. ledningsnett. Situasjonskartet viser plassering av bygningene, veier og biloppstillingsplasser.
Støyskjerm etableres i henhold til offentligrettslige krav og illustrasjon i prospekt.

MUR, BETONG- OG PUSSARBEIDER

Godkjente fasadetegninger og illustrasjoner i prospekt ligger til grunn for hvordan terrenget utføres rundt huset.

Grunnmur, støttemurer og lyskasser som produseres i sprøytebetong leveres med tilnærmet jevn overflate med minst mulig porer. Skillevegger i garasje i trekonstruksjon (mot boligareal/gang) kles i OSB eller tilsvarende.

Integrerte garasjer leveres i OSB eller hvitmalt på innside vegger og himling. Port i fargen RAL 9011. Inkludert i leveransen er 2 stk fjernkontroller til Carport.

Platå/dekke foran inngangsdør med singel og drenerende masser. Støpte dekker i garasje.

På bad leveres flis på gulv og vegg i dusj av type Jewels 60x60 JW 16 Nat Raymi eller tilsvarende. Tilsvarende flis i mosaikk levers på gulv i dusj. Fugefarge i lys grå. Øvrige vegger utføres i sparklet og malte overflater iht romskjema.

På gulv i vaskerom/teknisk rom som beskrevet på tegning på Tåsenveien 67 leveres flis av type Jewels 60x60 JW 16 Nat Raymi eller tilsvarende. I Tåsenveien 60-64 leveres Autore 60x60 Trevi Nat eller tilsvarende.

I gang/hall leveres flis av type Autore 60x60 Trevi Nat eller tilsvarende. Leverandør av fliser er FagFlis eller annen anerkjent leverandør.

BYGG- OG TØMRERARBEIDER

Isolerte etasjeskiller med høy stivhet. Undergulv av gulvspon, 36 mm trinnlydsplate og enstavs parkett type SAGA Exclusive Titan Ash eller tilsvarende. Himlinger med nedforede gipsplater.

Tradisjonelle yttervegger iht. gjeldende krav. Innvendig side med gipsplatekledning. Alle veggflater sparkles, grunnes og overmales 2 strøk. Farger iht romskjema.

Utvendig kledning i panel/spiler av typen Moelven Wood malm 100 eller tilsvarende.
Vertikale og horisontale innkassinger for tekniske føringer og skal tilstrebes anlagt på minst synlig måte.

Det leveres listefritt i overgang vegg/tak og rundt vinduer der dette er mulig. Listverk langs gulv i leveres i samme farge som vegg, størrelse ca 58 mm høyde. Ved montering av listverk kan synlige spikerhoder påregnes.

Innvendige tretrapper prosjekteres og leveres iht. TEK17 leveres. Type avhenger av leverandør, men utbygger vil tilstrebe å levere denne i tilsvarende utførelse som gulv. Rekkverk i Tåsenveien 60-64 leveres med spilevegg i tilsvarende utførelse som fasadespiler. Stolper, håndløper og vanger i sort.

Yttertak kles med takplater av type Plannja Trend 475 eller tilsvarende i mørk grå eller sort. Takrenner, nedløpsrør og øvrige beslag leveres i tilsvarende farge som tak eller i standard sort. Ventilasjonshatter på tak inklusive gjennomføringsbeslag leveres i utførelse tilpasset taktekkingen. Takavrenning/nedløp plasseres etter detaljprosjektering.

Vinduer i tre/pvc/aluminium med 3-lags lavenergiglass. Vinduer/balkongdører/skyvedører leveres med samme farge utvendig og innvendig i farge RAL9011 eller tilsvarende. Vinduer levers uten prosser/midtstolpe med unntak av hvor det er nødvendig mtp størrelse. Vinduer over 120 cm bredde leveres som fast karm.

Ytterdører leveres i sort (RAL 9011 eller tilsvarende) med glassfelt av type Skanva ScandiLine eller tilsvarende.

Innvendige dører i formpresset hvit utførelse av type Stable eller tilsvarende. Håndtak/vridere i matt sort type Habo New York eller tilsvarende.

Innvendige skillevegger i tradisjonelt bindingsverk med isolasjon og gipsplatekledning. Dimensjoner avhenger av funksjon og tilpasninger.

OPPVARMING

Boligene leveres med vannbåren gulvvarme i underetasje og 1 etasje (inkludert bad og vaskerom). Bad i 2.etg er med elektriske varmekabler. Øvrige rom leverer uten oppvarming/panelovn.

Rom med vannbåren gulvvarme utstyres med egen romtermostat/regulator på egen kurs/sløyfe. Øvrige rom uten varmekabler leveres med termostatstyrte panelovner der dette er påkrevd (NEK 400).

Pipe og peis kan utføres som tilvalg med forbehold om at plassering av pipe mv lar seg gjennomføre i detaljprosjekteringen.

Det tas forbehold om at brønnboring lar seg gjennomføre på eiendommen. Alternativt leveres luft/vann med utedel. Endelig plassering av utedel bestemmes i detaljprosjekteringen.

INNREDNING

Kjøkkeninnredning leveres fra Expo Nova (type Alea) med integrerte hvitevarer og benkeplate i Touch laminat.

Integrerte hvitevarer (komfyr, kjøleskap med frys, stekeovn, oppvaskmaskin samt kjøkkenvifte) leveres fra Siemens.

Baderomsinnredning med vask, skuff og ovalt speil fra Montana

VENTILASJON

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med god gjenvinningseffekt iht gjeldende forskrifter i alle boligene. Tilluft og avtrekk foretas gjennom ventiler. Avtrekk fra kjøkken, vaskerom og baderom. Tilluft i øvrige rom iht Tek17. Mellomrom mellom himling og aggregat kles inn med hvit beslag for å skjule rørføringer.

Rørføringer må stedvis påregnes innkasset. Ventilasjonsanlegget plasseres iht. tekniske forhold og avklares etter detaljprosjektering.

Avtrekk i våtrom og kjøkken samt avtrekk i alle oppholdsrom iht. plantegning.

SANITÆR

Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og ett opplegg for vaskemaskin i vaskerom. Det leveres 200 liter bereder for varmtvann, samt nødvendige fordelerskap. Vegghengte toaletter fra Hansgrohe. Til dusj leveres glassvegg eller hengslete dusjdører.

Ett greps blandebatteri på baderom og kjøkken leveres i sort matt utførelse fra Tapwell eller annen anerkjent leverandør. På wc i tilknytning til vaskerom/bod/teknisk rom leveres utslagsvask i rustfritt stål med tilhørende blandebatteri.

Det leveres utekran med kaldt og varmtvannstilkobling.
Rørføringer skal leveres skjult, eventuelt innkasset og med inspeksjonsluke/ventilasjonsluke der dette er påkrevd.

ELEKTROINSTALLASJONER

Det elektriske anlegget leveres i henhold til NEK400. Anlegget leveres som skjult anlegg. Det utarbeides elektrotegning som viser standard plassering av punkter i boligen. Alle stikkontakter leveres med jording og barnesikring.

Anlegget leveres trefaset og dimensjonert for elektrisk oppvarming. Det leveres kombiskap (svakstrøm og sterkstrøm) med overbelastningsvern (hovedsikring), jordfeilautomater, ringetransformator og dobbel stikkontakt.

Brann- og røykvarslere i henhold til gjeldene forskrift for bolig. Varslerne er tilkoblet strømnettet og har batteribackup.

Det leveres ringeanlegg til hovedinngangsdør.
Det leveres belysning iht belysningsplan fra Expo Nova. Resterende rom får ett takpunkt klargjort for lampe.

Det leveres ringeknapp med tilhørende ringeklokke hovedinngangsdør. Det leveres lysarmatur på bod/vaskerom/teknisk rom i kjeller.

Det leveres boks og trekkerør for TV/datauttak et valgfritt sted i boligen, forutsatt at dette lar seg løse i detaljprosjekteringen av boligene. Senere tilkobling til fiber og TV må besørges av kjøper/leverandør.

Elektromateriell leveres i hvit eller sort utførelse som standard. Flere punkter, kurser, TV/datauttak, design og belysing kan leveres som tilvalg.

TLF/DATA OG TV

Boligene leveres klargjort for TV, bredbånd og telefon med uttak i kjeller/oppholdsrom og stue/kjøkken. Kjøper må selv besørge bestilling/tilknytning av tlf/data og teleløsninger. Kapasitet/ledig punkt må selv avklares av kjøper med leverandører.

OFFENTLIGE AVGIFTER OG GEBYRER

Tilknytningsavgifter for vann, avløp og elektrisk installasjon er med i leveransen.
Tinglysingsgebyr og dokumentavgift (av tomteverdien) er ikke med og dekkes av kjøper. For utregning, se prospekt eller kontakt megler.

GENERELT

Entreprenør kan foreslå andre materialer og standard dersom dette er prisbesparende, såfremt de valgte materialer er av minst like god kvalitet og bevarer uttrykket som beskrevet i leveransebeskrivelsen og i prospekt.

Utbygger tar forbehold om at illustrasjonsmateriell/prospekt og arkitekttegninger kan og vil avvike noe i forhold til virkelig utførelse, både utvendig og innvendig.

Generell takhøyde er minimum 240 cm. Det tas forbehold om lokale nedforinger og innkassinger.

Vann: Det leveres 2 stk frostfrie (kaldt og varmtvann) utekraner montert på husvegg. Det leveres en postkasse og husnummerskilt per bolig.

Boligen leveres ryddet og bygg-rengjort. Dette innebærer at det vil kunne være rester av finstøv etter at det er vasket.

PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Prosjekter selges før all nødvendig detaljprosjektering er klart. Det skal før oppstart prosjekteres for brann/lyd, konstruksjonssikkerhet, overvannshåndtering, rømning og energiberegninger samt annen nødvendig tilpasning iht. gjeldene lovverk og standarder.

Toleranseklasser: Generelt leveres det etter toleranseklasser i henhold til NS 3420 T 2019, med normalkrav for trehus. Overflater toleranseklasse vegger/himling NS3420 K-2 2019.

Avvik fra rammetegninger ift endelig utførelse må påregnes. Arealer og planløsning kan i visse tilfeller måtte endres for å imøtekomme de endelige kravene og vil således presenteres kjøpere i prosessen underveis.

Håndtering av overvann og takvann er ikke detaljprosjektert ved utarbeidelse av leveransebeskrivelsen. Oslo kommune v/ PBE og VAV har skjerpet inn bestemmelsene rundt fordrøyning og avslår i flere tilfeller tilkobling til

offentlig nett rundt håndtering av grunn- og drensvann. Dette pga. underdimensjonert offentlig ledningsnett. Som konsekvens må dette håndteres lokalt på tomten med f.eks. fordrøyningsbasseng, regnbed og stikkrenner/flomveier. Slike løsninger krever en utstrakt bruk av kummer for inspeksjon og vedlikehold. Pumpeanlegg vil ofte forekomme med tilhørende styringsenheter rundt dette. Vann og avløpstrasé prosjekteres av rørlegger og legges forskriftsmessig frem til nærmeste tilknytningspunkt for offentlig vann og avløp.

Det gjøres oppmerksom på at Isolert glass får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset, noe som kan medføre at man av og til får utvendig dugg på glasset.

Det gjøres oppmerksom på at partier i boligen vil kunne få nedsenket himling eller innkassinger som følge av detaljprosjektering av teknisk anlegg. Dette forsøkes primært lagt til sekundære rom som bad, bod og gang m.fl.

Trappene er produsert etter mål og det blir alltid tatt høyde for vinkler og mindre ujevnheter i vegger og gulv. Gliper på fra 5 – 15 mm mellom trapp og vegger/gulv må derfor kunne påregnes. Overgangslister, fuging og listing kan eventuelt bøte på dette, men er normalt sett kjøpers ansvar, om ikke annet er avtalt i forkant.
Mindre riper i glass, som ikke kan sees på 2 meters hold, og hvor det ikke benyttes ekstra lyssetting for å fremheve ripene, ansees ikke som reklamasjonsberettiget. Etter som treverk er et levende materiale, ansees heller ikke mindre sprekker og moderat knirking i treverket, som reklamasjonsberettiget. Samme sorts treverk vil kunne ha forskjellige farger, lyst og mørkt. Beising og lakkering av treverket, vil derfor aldri bli helt lik den ønskede og bestilte fargen, men man kan forvente et tilnærmet likt helhetsinntrykk.

Denne leveransebeskrivelsen gjelder alltid fremfor tegning. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialvalg samt valg av leverandører og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer opprinnelig funksjon, pris, kvalitet eller rominndeling. Ved avvik mellom tegningsunderlag og leveransebeskrivelse villeveransebeskrivelse være gjeldende.

Byggherre er forpliktet til å følge de pålegg som gis i tillatelse til tiltak fra kommune før det gis innflyttingstillatelse.

Fuging ved listverkets overgang til vegg, tak og gulv, samt flikk og overmaling etter montasje, inngår ikke i leveransen.
Noe innkassing av ventilasjonsføringer kan være nødvendig selv om dette ikke er vist på tegningsgrunnlaget. Det samme gjelder for tilleggs leveranser ifbm. vann-båren gulvvarme og innebygget toalettsisterne